Hänvisningar gjorda till kapitel och avsnitt. Hänvisning sker endast till ställen där sakuppgifter finns. De militära skolorna, som bytt namn ideligen, har sammanfattats under vapenslag, utom i några fall när namnen låter civila. I många fall har kommunal eller landstingskommunal angetts för att underlätta sökning, men inte för t ex skolor som bytt huvudman


Accisrätt 3.5, 8.1

Ackuschörskehuset i Stockholm 34.1

Administrativ enhet vid länsstyrelse 5.4

Advokatbyrå, allmän 36

Advokatfiskal vid hovrätt 1.3, 24.8

Aftonskola 19.4, 6

Akademiska sjukhuset Uppsala 13.1-2

Alkoholistanstalt 2.4, 22.3, 38

Allmän advokatbyrå 36

Allmän arbetsinrättning 2.1, 2.4

Allmän enhet vid länsstyrelse 5.4, 20.5

Allmän försäkringskassa 1.4, 31.5, 35.2

Allmän rådstuga 4.2-3, 21.3

Allmän sektion vid länsstyrelse 5.4, 15.4, 20.5

Allmänna Barnbördshuset i Stockholm 34.1

Allmänna barnhuset i Stockholm 33.1

Allmänt arbetskompani 2.4

Allmänt häkte 2.1, 2.3

Amiralitetsförsamling 7.2

Amiralitetskammarrätt 1.4

Amiralitetskonsistorium 6.5

Amiralitetssjukhus 13.2 (=Flottans sjukhus i Karlskrona)

Amiralitetsöverrätt 57

Ammunitionsfabrik 58.1

Ammunitionsförråd 58.3-5

AMU-center 39.4

AMU-myndighet 39.4

Ankarsmedjan i Karlskrona 2.4

Anstaltsnämnd vid fängelse 2.3

Anstaltsnämnd kommunal (inom fattigvård) 20.2

Apologistskola 17.1, 19.1

Arbetarsmåbruks/kommitté resp. nämnd kommunal 18.5, 31.5

Arbetsanstalt (inom fångvård) 2.4

Arbetsdirektion kommunal 39.3

Arbetsfängelse 2.4

Arbetsförmedling 14.2, 22.3, 35.2, 39.2

Arbetsförmedlingens distriktskontor 39.2

Arbetsförmedlingsnämnd kommunal 39.3

Arbetsgrupp inom lokalt polisdistrikt 24.6

Arbetshem statliga och kommunala 2.4, 20.4, 23.1, 23.5, 33.3

Arbetshus 2.1, 2.4, 20.4

Arbetsinrättning, allmän 2.1, 2.4

Arbetskompani, allmänt 2.4

Arbetslivsfondens regionala kanslier 39.1

Arbetslivstjänster vid länsarbetsnämnd 39.2

Arbetslöshetskommitté kommunal 20.3, 39.3

Arbetslöshetsnämnd kommunal 32.5, 39.3

Arbetsmarknadsinstitut (AMI) 22.3, 39.2

Arbetsmarknadsutbildning (AMU) 39.4

Arbetsmiljöfonden 39.1

Arbetsmiljökommitté kommunal 39.3

Arbetsnämnd i Stockholm 39.2

Arbetsskola 23.6, 33.3

Arbetsstuga (för skolbarn) 19.3, 33.3

Arbetsvårdsinstitut kommunala 22.3, 39.2

Arbetsvårdsnämnd/byrå i Stockholm kommunal 39.2

Arkivnämnd/byrå i Stockholm kommunal 44.3

Arméflyget 47.3.10.

Arméfördelning 47.1, 50

Arméhundskola 47.4

Arméhundväsendet 27.5

Arméns flotta (=skärgårdsflottan) Stockholm 48.2, 48.2.3

Arméns skolor 47.4

Arrendeavtalsnämnd 18.6

Arrendenämnd 18.3, 18.6

Artilleriets skolor 47.4 (Arméns skolor)

Artillerikår/regemente 47.3.3, 48.3

Artilleriläroverk 19.8, 47.4 (Arméns skolor)

Asyl 2.3, 13.3, 23.5, 34.1

Auktionskammare 17.1

Automobilregister 15.4

Avlöningsnämnd kommunal 44.1

Avsöndringsskola (Göteborg) 33.5

Avvittringsrätt 1.5, 9.3, 18.3

Badanstalt kommunal 43.6

Badhusstyrelse kommunal 43.6

Bageri (=kronobageri) 16.2, 48.2.1

Bageristyrelse kommunal 32.3

Bakugnstaxering 3.3, 4.4

Baningenjör vid SJ 29.2

Barnavårdsassistent 33.7

Barnavårdscentral kommunal 13.6, 22.3, 33.6

Barnavårdskonsulent 33.7

Barnavårdsnämnd kommunal 20.3, 21.3, 23.5, 33.4-7, 34.2

Barnavårdsnämnd kyrklig 33.5

Barnavårdsombud 22.3, 33.7

Barnavårdsskola kommunal 33.6

Barnbespisning 33.4

Barnbördshus 13.2, 22.3, 34.1

Barndaghemsstyrelse kommunal 33.3

Barnhem kommunalt 22.3, 33.6

Barnhus 33.1

Barn- och tukthus i Stockholm 33.1

Barnkolonistyrelse kommunal 33.4

Barnkrubba kommunal 33.3

Barnmorska 34.1

Barnmorskeläroanstalt 13.10, 34.1

Barnmorskestyrelse landstingskommunal 22.3, 34.1

Barnsjukhus 13.5

Barnsjuksköterskeskola 13.5, 13.10

Barnsköterskeskola kommunal 33.6

Barnstuga kommunal 33.3

Barnträdgård 33.4

Befallningshavande (=landshövding) 5.3

Befallningsman (=kronobefallningsman) 5.3

Beklädnads- och utrustningsförråd (militärt) 48.2, 58.7

Beklädnadsverkstad (militär) 58.3-4

Bemedlingskommission i Stockholm kommunal 3.3-4. 4.4, 24.2

Beredning för avkortning av kommunalutskylder (Göteborg) 3.4

Beredningskommitté (för taxering) 3.3-4

Beredningsutskott i Stockholm kommunalt 4.4

Bergmästare 10.1

Bergsfiskal 10.1, 24.8

Bergsfogde 10.1

Bergstingsrätt 10.2

Bergslagsdistrikt 10.3

Bergsskola 10.1, 19.8

Besiktningsbyrå för kött kommunal 26.2

Besiktningsman för bilar 15.4

Besiktningsveterinär 17.3, 27.2

Beslutsnämnd för psykiskt utvecklingsstörda 13.3, 36

Besvärsenhet vid länsstyrelse 3.2, 5.4

Besvärsnämnd kommunal 21.3, 44.3

Bevakningstrakt för skogvaktare 12.1

Bevakningstullkammare 8.1

Bevillningsberedning 3.3

Beväringsbataljon (Västernorrland) 47.3.1

Biblioteksnämnd/styrelse kommunal eller kyrklig 43.1

Biblioteksskola/högskola 43.1

Bildningsnämnd 43

Bilinspektion 15.4

Bilregister 5.4, 15.4

Bilvärderingsnämnd 32.6

Birketing 1.1

Biskop 6.4-5, 19.1

Blindskola 23.4

Bokbindarskola 43.4

Borgarbrandkår 40.2

Borgarrådsberedning i Stockholm kommunal 4.4

Borgarskola kommunal 17.2, 19.4

Borgerskapets äldste 4.3, 4.5-6

Borgmästare 1.2, 3.5-6, 4.1-2, 24.1

Borgrätt 1.6

Bostadsbolag kommunalt 31.5, 33.4

Bostadsdomstol 1.3

Bostadsförmedlingsnämnd kommunal 31.4

Bostadsinspektion 26.2, 31.3

Bostadsinspektör 31.3-4

Bostadsnämnd kommunal 31.4

Boställsnämnd ecklesiastik 5.4, 6.4, 31.6

Boställsstyrelse kyrklig 6.4

Branddirektion 4.6, 40.1

Brandförsvarsförbund kommunalt 40.2

Brandkommissorialrätt 40.1

Brandkår 40.1-2

Brandrote kommunal 40.2

Brandstodskommitté kommunal 40.2

Brandstyrelse kommunal 40.1

Brandsynenämnd kommunal 40.2

Brandvaktskasseadministration i Stockholm 4.4, 5.6, 40.1

Brevduvestation militär 27.5

Brevskola (Försvarets) 47.4

Brigad (Armén) 47.1, 47.3.1, Fortifikationen 50

Brobyggnadskommitté 4.6, 15.2

Brunnslasarett vid Sabbatsbergs försörjningshem, Stockholm 20.1

Bränslekontor 32.5

Brännvinskontrollör 16.2

Brödbyrå 32.3

Brödkortsnämnd i Stockholm 32.3

Burggreve i Göteborg 4.2

Byarkiv 21.1

Byggarbetsnämnd 39.2

Byggnadsdirektion 4.6

Byggnadsförvaltning 31.6

Byggnadsinspektör 31.3

Byggnadskontor (militärt) 46.7

Byggnadsnämnd kommunal 9.1, 15.2, 21.3, 31.3

Byggnadsområde (militärt) 46.8

Byggnadsstyrelsens distriktskontor 31.6

Byggningskollegium 31.2

Byskola 19.3

Bysättningshäkte 2.1

Byting 1.2

Båtsmansavgiftskommissionen i Stockholm 4.4

Båtsmanskompanier 4.4, 7.5, 48.2.1

Bärgningscorps 40.1

Börsbyggnadsdeputerade i Stockholm 4.4, 31.2

Cellfängelse 2.1-2

Central byggnadskommitté kommunal 31.6

Centralanstalt (fängelse) 2.3

Centralfängelse 2.3-4

Centralmagasin (Arméns) 58.4

Centralpolis 24.2

Centralsjukkassa 35.2

Centraltullkammare 8.2

Chalmers tekniska högskola 14.7, 16.1, 19.8

Civilbefälhavare 40.3, 61

Civilförsvarschef 40.3

Civilförsvarsnämnd kommunal 40.3

Civilförsvarssektion vid länsstyrelse 5.4, 27.5, 40.3

Civilområde 40.3, 61

Daghem kommunalt 33.3

Dataenhet vid länsstyrelse 3.2, 5.4

Datasektion vid länsstyrelse 5.4

Deklarationsbyrå under Överståthållaren i Stockholm 3.5

Delegationen för samordning av havsresursverksamhet 11.4

Delgivningscentral (polisen) 24.2

Detektiv polis 24.1-2

Disciplinkompaniet 2.4

Diskont 16.3

Dispaschör 14.3, 14.5

Dispensärstyrelse kommunal 13.4, 22.3

Distrikts- och länsingenjör 5.4, 26.4

Distriktslantmätare 9.1

Distriktsläkare kommunal 13.6

Distriktssjuksköterska 13.6, 22.3

Distriktssjuksköterskeskola 13.6

Distriktsstämma under kommunalstämma 21.3

Distriktstullanstalt 8.2

Distriktsveterinär 22.3, 27.2

Distriktsåklagare 24.8

Domkapitel 1.6, 6.3, 6.5, 18.5, 19.1, 19.3, 23.3

Domkyrka 6.4

Dom- och katedralskola 19.1

Domkyrkokommission 6.4

Domkyrkoråd 6.4

Domkyrkosyssloman 6.4

Domsaga 1.1

Domstol 1, 6.5, 24.1, 31.4

Domänintendent 12.1

Domänverkets regionkontor och lokalförvaltning 12.1, 18.3

Dragonregemente 47.2, 47.3.1-2

Drätselkammare 3.4, 4.3, 4.5, 17.1, 21.3, 26.2

Drätselkommission 4.2-3, 5.6, 14.5, 21.3, 31.2

Drätselnämnd i Stockholm 4.4, 14.5, 15.2

Dyrtidsnämnd kommunal 32.5

Dårsjukstuga kommunal 13.3

Dövskola och dövstumskola 23.1-2

Dövstumkonsulent 23.3, 39.2

Dövstumlärarseminarium 23.2

Dövstumpräst 23.3

Dövstumskolstyrelse 22.3, 23.2

Ecklesiastik boställsnämnd 5.4, 6.4

Eforus 6.5, 19.1

Eftermiddagshem för skolbarn 33.3

Eftervårdskonsulent 33.5

Egendomsnämnd i stift 6.4-5

Egnahemskommitté kommunal 18.5, 31.5

Egnahemsnämnd 18.5, 31.5

Egnahemsstyrelse militär 18.5

Ekonomisk samfällighet kyrklig 6.2

Eldsläckningsverk i Göteborg kommunalt 40.1

Elementarläroverk 19.1

Elinspektion 41

Elverksstyrelse kommunal 41

Energiverksstyrelse kommunal 41

Enhetsskola 19.4

Epideminämnd landstingskommunal 13.4, 13.9, 22.3, 26.2

Epidemisjukhus 26.2

Epileptikerskola 23.6

Eskader (Flottan) 48.2, 48.2.2-4 Jfr även Flygeskader

Expropriationsdomstol 1.5 (expropriation 15.1)

Expropriationsnämnd 1.5

Fackskola för huslig utbildning i Uppsala 19.9.D, 34.3

Fackskola för teknisk utbildning m m 19.8

Fakultet (vid universitet) 19.10

Fallandesjuka = epileptiker

Familjebidragsnämnd kommunal 32.5-6

Familjehjälpsnämnd kommunal 33.4

Familjerådgivning 22.3, 34.3

Familjesocial nämnd 34.3

Farmaceutiska institutet i Stockholm 13.10

Farsotsnämnd landstingskommunal 13.4, 22.3, 26.2

Fartygsinspektionen 14.6

Fartygsvärderingsnämnd 32.6

Fastighetsbildningsmyndighet 1.5, 9.1

Fastighetsdomstol 1.5, 9.3

Fastighetsnämnd kommunal 4.4, 18.5, 31.4, 31.6

Fastighetsprövningsnämnd 3.7

Fastighetsregistermyndighet 9.1

Fastighetstaxeringsnämnd 3.7

Fastighetstaxeringsrätt 1.4, 3.7

Fattig- och barnavårdskonsulent 20.5, 33.7

Fattiggård kommunal 20.1

Fattighus/stuga 20.1

Fattighusdirektion 20.2

Fattigsakförare 36

Fattigvårdsanstaltsstyrelse kommunal 20.2

Fattigvårdsdirektion 6.1, 20.1

Fattigvårdsförbund kommunalt 20.2

Fattigvårdsinspektör 20.5

Fattigvårdskonsulent 20.5

Fattigvårdsnämnd 20.1, 33.5

Fattigvårdsstyrelse 6.1, 20.2, 21.1, 32.6

Fattigvårdsstämma 20.2

Fiskenämnd 5.4, 11.2, 18.3

Fiskeriinspektör 11.1, 22.3

Fiskeriintendent 11.1, 11.3

Fiskerikonsulent 11.1, 11.3, 18.7

Fiskeriskola 11.4

Fiskeritillsyningsman 11.1, 24.8

Fiskevärderingsnämnd 11.4

Fiskfördelningscentral 11.4

Fjällräddningstjänst 40.3

Fjärdingsman 5.3, 24.3

Flickhem 33.5

Flickskola 19.1-2

Flickskoleseminarium 19.9.C

Flottans sjukhus (Karlskrona) 13.2

Flottans skolor (=Marinens skolor) 48.2.1, 48.2.3, 48.4

Flottstation 48.2.1-4

Flygbasområde 49.2

Flygeskader 49.1

Flygflottilj 49.3

Flyghamnstyrelse kommunal 42

Flygkår 49.3

Flygplats 42

Flygskola 42, 49.3

Flygvapnet 49

Flygvapnets skolor 49.3

Flygverkstad 58.4

Foderbyrå 32.3

Folkbibliotek 43.1

Folkhögskola 18.2, 19.5

Folkkök 32.3

Folkköksstyrelse 32.5

Folkskola 19.1, 19.3

Folkskoleinspektör 19.3, 19.7, 22.3

Folkskoleseminarium 19.3, 19.9.A

Folkskolestyrelse kommunal 6.1, 19.3, 19.7, 21.4

Folktandvård 22.3

Folktandvårdsstyrelse kommunal 13.6

Fortbildningsavdelning för lärare 19.9.A

Fortifikationsområde 50

Fortsättningsskola 19.4, 34.3

Fortsättningsskolstyrelse/nämnd kommunal eller kyrklig 19.4

Fosterbarnsnämnd kommunal 33.5

Fraktkammare i Stockholm 17.1

Frihamn 8.2

Frihamnsnämnd i Stockholm kommunal 14.5

Friluftsnämnd kommunal 43.6

Fritidshem för skolbarn 33.3

Fritidsnämnd kommunal 33.6

Fritids- och idrottsnämnd kommunal 43.6

Fritids- och kulturnämnd kommunal 43

Frivårdsmyndighet (kriminalvård) 2.3, 37

Fryshus 32.4

Fröbel-institut 19.9.E, 33.4

Frökontrollanstalt 18.4

Fyrplats 14.1, 59

Fångkoloni, fångvårdskoloni 2.3

Fångvårdsanstalt 2.3

Fältjägarkår/regemente 47.3.1

Fältpolis 57

Fälttelegrafkåren 47.3.6, 49, 58.7

Fängelse 2

Fängelsenämnd 2.3

Färdtjänstnämnd kommunal 15.6

Fästning 2.1, 2.4 , 47.3.3, 50, 51

Fästningspolis 24.5, 57 (Boden o. Karlsborg) Förband: arméns 47.3, flygvapnets 49, marinens 48

Fördelning (arméns) 47.1, inom Flottans eskader 48.2, 48.2.4

Fördelningsnämnd 32.3

Företagarförening 16.3

Företagarnämnd kommunal 16.3

Företagsnämnd kommunal 44.3

Förlikningsman 44.1

Förlikningsnämnd kommunal 22.2, 36

Förlossningshem 22.3, 34.1

Förmedlingsorgan kommunalt 18.5, 31.5

Förmyndarkammare i Stockholm 1.2, 4.4, 33.2

Förpassningstullkammare i Göteborg 8.1

Förråd (krigsmateriel) 58.3-7

Församling kyrklig 6.1, 7.1

Församlingsbibliotek 43.1

Församlingsdelegerade kyrkliga 6.2

Församlingsnämnd i Stockholm 6.1, 20.2, 21.1

Förskola 33.4

Förskola för döva 23.2, för blinda 23.4

Förskoleseminarium 19.9.E, 33.4

Förste provinsialläkare 2.1, 5.4, 13.6, 13.8, 22.3, 26.2, 34.1

Försvarets skolor: arméns 47.4, flygvapnets 49.3

Försvarsenhet vid länsstyrelse 5.4, 40.3

Försvarsområde 47.2, 52

Försvarsområdesregemente 47.2

Försäkringskassa, allmän 31.5, 35.1-2, 34.2

Försäkringsnämnd kommunal 35.2

Försäkringsrätt 35.2

Försöksgymnasium 19.1

Försöksskola = enhetsskola 19.4

Försöksstation (fiske) 11.3

Försörjningsinrättning 13.3, 20.4, 26.2

Försörjningsnämnd kommunal 32.5

Försörjningssektion vid länsstyrelse 5.4, 32.5

Förtroendenämnd landstingskommunal 22.3

Förvaltningsskola (Försvarets) 47.4

Förvaltningsutskott (landsting) 22.1

Förvaringsanstalt (fångvård) 2.3

Galärflottan Stockholm = skärgårdsflottan, arméns flotta 48.2.2

Garnisonsförsamling 7.2

Garnisonssjukhus 13.2, 54

Gasverk/gasverksstyrelse kommunalt 41.1

Gatunämnd/styrelse kommunal 15.2

Generalguvernement 5.2

Geschworner 10.1

Gevärsfaktori 58.4

Gevärsförråd se Förråd (krigsmateriel)

God man/gode män 9.2, 14.3, 18.3, 23.5, 33.2

Grenadjärkår/regemente 47.2, 47.3.1

Grundskola 19.1, 19.4

Gruvrätt 10.2

Gränsbevakning 8.3

Gränsinspektion 8.3

Gränsjägare (Norrbottens försvarsområdesregemente) 47.2

Gränspostering 8.3

Gränsridare 8.3

Gränstullkammare 8.3

Gränstullrätt 8.2

Gränstullstation 8.2-3

Guvernör 5.2

Gymnasium 19.1, 19.6

Gymnastik- och idrottshögskola 43.6

Gymnastiska centralinstitutet i Stockholm (GCI) 13.10, 43.6

Gäldstuga 2.1

Gällstämma kyrklig 6.2

Gästgiveridagböcker 25

Habiliteringsnämnd landstingskommunal 22.2, 23.1

Hallrätt 1.6, 16.1

Hallverket i Stockholm 16.1

Hammarting 10.2

Hamnavdelning inom vägförvaltningen 14.5

Hamnstyrelse/direktion kommunal 14.5, 15.2, 27.3

Handarbetsskola/seminarium 19.9.D

Handels- och sjöfartsnämnd kommunal 4.1, 14.5, 16.1, 17.3

Handelsflottans välfärdsråd, kultur- och fritidsråd 14.5, 43.6

Handelsförening/societet 17.2

Handelshögskola 17.2

Handelsinstitut 17.2

Handelskammare 5.3, 14.5, 17.3

Handelskollegium i Stockholm 4.3-4, 16.1, 17.1

Handelsrealskola 17.2

Handelsregisterförare 17.3

Handelsskola/gymnasium 17.2

Handelssocietet 17.2

Hantverks- och industrinämnd kommunal 16.3

Hantverkskompani (flottans i Karlskrona) 48.2.1

Hantverksskola 23.2 (döva) 23.4 (blinda)

Hauptman 5.3

Havsfiskeförening 11.1

Havsfiskelaboratoriet Lysekil 11.3-4

Havsresursdelegationen 11.4

Hejderidare 12.1

Helikopterförband (marinens) 48.6

Hemhjälpsnämnd/styrelse kommunal 22.3, 34.3

Hemkonsulent 5.4, 34.3

Hemskola 33.5

Hemsysternämnd kommunal 34.3

Hemvärnet 40.3, 47.2, 53

Hemvärnets stridsskola 47.4 (arméns skolor)

Hemvärnsnämnd kommunal 40.3

Hingstdepå 27.1

Hingstpremieringsnämnd 27.4

Hjälpbyrå 20.3

Hospital 13.1, 13.3, 20.1, 23.1

Hospitalsförsamling 7.2

Hospitals- och arbetsdirektion 20.4

Hovförsamling 6.5, 7.2

Hovkonsistorium 6.5, 7.2

Hovrätt 1.1, 1.3, 1.5-6, 9.1, 10, 14.3, 33.2, 57

Hundskola 27.5, 47.4

Husarkår/regemente 47.1, 47.3.2

Hushållningssällskap 11.3, 18.1, 18.3, 18.5, 22.1, 27.4

Hushållsnämnd kommunal 34.3

Hushållsskola 34.3

Husmoderssemesternämnd landstingskommunal 22.3, 34.3

Husmödrar 19.9.D, 32.3

Hyresnämnd kommunal 31.4

Hyresnämnd, länshyresnämnd 18.6, 31.4

Häkte 2.3

Hälsocentral för sjöfolk i Göteborg kommunal 13.6

Hälso- och sjukvårdsstyrelse/nämnd landstingskommunal 13.9, 22.2

Hälsopolis 13.6, 24.1-2, 26.2

Hälsoråd 13.6

Hälsovårdsnämnd kommunal 13.8-9, 21.3, 26.2, 27.3, 31.3, 33.5, 34.1, 39.1

Häradsfogde 15.1

Häradshäkte 1.1, 2.1

Häradsrätt 1.1, 9.1, 11.4, 37

Häradsskrivare 3.2, 5.3, 7.3, 10, 21.3

Hästjägarkår/skvadron (Jämtlands) 47.1, 47.3.2

Hästuttagningsnämnd kommunal 32.6

Hästvärderingsnämnd 32.6

Högertrafikkommissionens länsombud 15.4

Högre allmänt läroverk 19.1

Högre folkskola 19.1, 19.4

Högskola 19.10

Idiotanstalt 23.5

Idrottsnämnd/styrelse kommunal 43.6

Idrotts- och friluftsnämnd kommunal 43.6

Indelningsverk 9.1, 47.3.1-2

Indrivningsverk i Stockholm 3.6

Industrinämnd kommunal 16.3

Infanteribefälhavare 52

Infanteribrigad 47.1

Infanteriets skolor 47.4 (arméns skolor)

Infanteriinspektion 47.1

Infanteriregemente 47.3.1, 53

Informations- och konsumentnämnd kommunal 34.3

Informationsstyrelsens länsombud 40.3

Ingenjörtrupper 47.3.5

Ingenjörtruppernas skolor 47.4 (arméns skolor)

Inkvarteringschef 25

Inkvarteringskommission 4.5, 31.1

Inkvarteringsnämnd kommunal 40.3

Inköpsnämnd kommunal 44.3

Inloppstullkammare 8.2

Inskrivningscentral 7.4, 53.4

Inskrivningsdomare 1.5, 9.3

Inskrivningsmyndighet 1.5, 9.3

Inskrivningsmyndighet för företagshypotek i Malmö 16.3

Inskrivningsnämnd militär 7.4, 22.3

Inskrivningsområde (värnpliktiga) 7.4, 53

Inskrivningsrevision 7.4, 22.3

Inspektion militär 47.1 jfr infanteriinspektion, kavalleriinspektion, tullinspektion

Inspektör för navigationsskola 14.7

Inspektör för passagerareångfartyg 14.6

Institution vid universitet 19.10

Intendent för utskänkningsärenden 38

Intendent över fiske 11.1

Intendenturförråd (försvarets) 46.2, 58.4, 58.7

Intendenturförvaltning (försvarets) 46.2, 58.4

Intendenturskolor (=arméns skolor) 47.4 Intendenturtrupper 47.7-8

Interneringsanstalt (fångvård) 2.3

Interneringsräjong (fångvård) 2.3

Invalidkår militär 35.1

Invandrarkommitté kommunal 25

Invandrarnämnd kommunal 25

Invandrarverkets fyra regionkontor 25

Jordbrukskoloni (fångvård) 2.3

Jordbrukskommission 18.3, 18.6, 24.8

Jordbruksråd 18.3, 32.3

Jordbruksstämma under kommunalstämma 18.3

Journalisthögskola/institut 19.10

Justerare av mått och vikt 9.1, 16.1, 17.3

Justitiarie 1.1, 4.2

Justitiekollegium i Stockholm 1.2, 4.4

Jägarregemente 47.3.1

Jägarskola (arméns) 47.3.1, 47.4

Jägmästare 12.1-2

Järnvägar 29.1-2

Järnvägskommitté kommunal 29.1

Järnvägsskola 29.2

Kameralsektion vid länsstyrelse 3.2, 3.4, 5.4

Kammarrätt 1.4, 3.7, 13.3

Kanalverk 14.4

Karantänsanstalt för djur 27.3

Karantänsbefälhavare 8.2, 26.1

Karantänskommission 26.1

Karantänstation 26.1

Karolinska institutet Stockholm 13.10

Karolinska sjukhuset Stockholm 13.2

Katekesskola 19.4

Kavalleriinspektion 47.1

Kavalleriregemente 47.3.2

Kindergarten 33.4

Kolarskola 12.4

Kolerasjukhus 13.4, 26.2

Kollegium (Stockholms styrelse) 4.4

Kolonisationsnämnd 18.3

Kommendant 52

Kommissariat 48.2, 55

Kommissorialrätt 1.6

Kommun 3.1, 4.1, 5.3, 19.3, 21, 22

Kommunal mellanskola 19.1, 19.4

Kommunalborgmästare 3.6, 4.1-2

Kommunalfullmäktige 15.5, 19.7, 21.3

Kommunalförbund 21.4, 22.2

Kommunalnämnd 20.2, 21.3, 31.3, 33.5, 39.3, 43.1

Kommunalstämma 3.3, 4.3, 21.3, 22.2, 24.3

Kommunaluppbördskassör/kontor 3.4

Kommundelsnämnd 20.5, 21.4, 26.2

Kommundelsråd 21.4

Kommunfullmäktige 21.3

Kommunikationsnämnd kommunal 15.6

Kommunstyrelse (1971-) 4.3, 21.3

Komvux (=kommunal vuxenutbildning) 19.6

Konfiskations- och kassörskontor (tullen) 8.2

Konkursdomare 1.2

Konkursförvaltare se Tillsynsmyndighet över konkurser = kronofogdemyndighet 3.6

Konservatorium 43.3

Konsistorium 6.5, 7.2, 19.10

Konstnämnd kommunal 43.4

Konsumentnämnd kommunal 34.3

Konsumentråd 32.3

Kontrakt kyrkligt 6.2

Kontrollanstalt för mejeriprodukter och ägg i Malmö 18.4

Kontrollant för undersökning av eldfarliga oljor 18.4, 41.1

Kontrollant för övervakning av handel med explosiva varor 40.2

Kontrollnämnd inom livsmedelsnämnd (Stockholm) 32.3

Kontrollstation för lanternor, kompass m fl nautiska instrument 14.6

Kontrollstation, lantbrukskemisk 18.4

Kontrollstyrelsens lokala skattekontroll 3.5

Korrektionsinrättning 2.1, 2.4

Koskötarskola 18.2

Kraftverk 41

Krigsdomare 57

Krigsfiskal 57

Krigshjälpsnämnd 20.5

Krigshovrätt 57

Krigshögskola 47.4

Krigskonjunkturskattenämnd 3.5

Krigsmanshus (Vadstena) 35.1

Krigsmaterielverkets lokalförvaltningar 58.6

Krigsmaterielverkets verktygsförråd 58.7

Krigspolis 57

Krigsrätt 57

Krigssjukhus 13.2, 54

Krigsskola 47.4

Kriminalasyl 2.3

Kriminalavdelning vid statspolis 24.5

Kriminalpolis 24.1, 24.5

Kriminalvårdens regionkanslier 2.3, 37

Kriminalvårdsanstalt 2.3

Kristidsförbund kommunalt 32.5

Kristidsnämnd kommunal 32.5

Kristidsstyrelse med kansli, kontrollbyrå, priskontor 32.5

Kronoarbetskår/station 2.4

Kronobageri 16.2, 58.4

Kronobefallningsman (=kronofogde eller kronolänsman) 5.3

Kronobrevbäring 28.1

Kronobränneri 16.2, 38

Kronofogde 1.1, 3.2, 3.4-5, 5.3, 10, 15.1, 24.3-4, 25

Kronofogdemyndighet 3.6, 5.3

Kronohäkte 2.1-2

Kronoinspektor (bergsbruk) 10.1

Kronokamrer 3.2, 3.4

Kronokassör 3.2, 3.4, 7.3

Kronolänsman (=länsman) 5.3, 24.3

Kronomagasin 32.1

Kronopark 12.1-2, 12.4

Kronospinnhus 2.4

Kronouppbördsmyndighet/kassör 3.4, 4.4

Kronovarv 48.2

Krutbruk Åkers 16.2, 58.7

Kulturnämnd kommunal 22.2, 43

Kultur- och musienämnd 43.4

Kulturstipendienämnd 43

Kunglig Maj:ts befallningshavande (=landshövding) 5.3

Kupongskattekontoret vid Stockholms länsstyrelse 3.5

Kurhus 13.1, 26.2

Kursnämnd vid arbetsmarknadsutbildning 39.4

Kursstyrelse för arbetsmarknadsutbildning 39.4

Kursstyrelse för högskoleutbildning kommunal 19.10

Kustartilleriförsvar 47.2, 48.3.1, 48.5, 51, 52

Kustartilleriregemente 48.3, 48.3.2

Kustbevakning 8.4, 60

Kustfästning 48.3

Kustposition 48.3, 51

Kustpostering 8.4

Kvarnkommission 11.1, 41

Kvällsgymnasium 19.6

Kyrklig samfällighet 6.2

Kyrkoarkiv 6, 19.3

Kyrkobokföringsinspektör 7.1

Kyrkofullmäktige 6.2

Kyrkogårdsnämnd 6.2

Kyrkoherde för döva 23.3

Kyrkoinspektör 6.4

Kyrkonämnd 6.2

Kyrkoråd 6.1, 26.2

Kyrkostämma 6.2, 19.3, 43.1

Kämnärsrätt 1.2

Köping 21.2

Köpingåklagare 24.8

Körskola 27.1

Lagerhus 32.4

Lagmansrätt 1.1, 9.3

Lagsökningsdomare 1.2

Landsantikvarie 43.4

Landsarkiv 43.2

Landsfiskal 1 (=kronans åklagare) 24.8

Landsfiskal 2 3.4, 5.3, 24.3-4, 25

Landsfogde 5.3, 24.3-4

Landsfängelse 2.1

Landshövding 1.1, 1.4, 1.6, 2.1, 3.4, 3.7, 4.2, 5.1, 9.1, 12.1, 15.1, 20.2, 21.1, 21.3, 22.1, 24.1, 25

Landskansli vid länsstyrelse 5.3

Landskapsregemente 47.3.1

Landskontor vid länsstyrelse 3.2, 3.4, 3.7, 5.3

Landsregemente 47.1, 47.3.1

Landsstaten 3.2

Landsting 3.1, 5.3, 13.2-3, 16.3, 18.1, 22, 23.1, 23.5, 24.3, 26.2, 31.3, 43.1

Landstingsfullmäktige/styrelse 22.1

Landstormen 40.3 , 53.3

Landstingspolis 24.5

Landstormspolis 24.5

Lankasterskola 19.3

Lantbrevbärare 28.1

Lantbrukshögskola 18.2

Lantbruksingenjör 18.3, 18.7

Lantbruksinstitut 18.2

Lantbrukskemisk kontrollstation 18.4

Lantbruksnämnd 5.4, 11.3, 18.3, 18.7

Lantbruksriksdag 18.1

Lantbruksskola 18.2, 22.3, 23.2

Lantbruksundervisningsinspektör 18.2

Lantbruksuniversitet 18.2, 27.2

Lantegendomsnämnd i Stockholm kommunal 18.5, 31.6

Lanthushållsskola 18.2, 22.3

Lantmannaskola 18.2, 22.3

Lantmäteri 9.1, 18.7

Lanttull (inrikes tull) 8.1

Lappfogde 3.5, 18.3

Lappförsamling 7.2

Lappskola 19.3

Lasarett 5.3, 13.1, 22.3

Latinskola 19.1

Lekskolestyrelse kommunal 33.4

Linjenämnd (universitet) 19.10

Livgarde 47.3.1-2

Livgrenadjärregemente 47.2

Livräddningsanstalt/station 14.1, 59

Livsmedelskommitté kommunal 32.1

Livsmedelnämnd kommunal 18.3, 32.3

Livsmedelsstyrelse 18.3, 32.3

Lokalanstalt (kriminalvård) 2.3

Lokal arbetsgrupp (inom polisen) 24.6

Lokalförsörjningsnämnd kommunal 31.6

Lokalpostkontor 28.1-2

Lokal skattemyndighet 3.2, 3.4

Lokalt polisdistrikt 24.6

Lokal säkerhetsnämnd vid kärnkraftverk 41

Lokal värderingsnämnd 32.6

Lotsbarnskola 14.1, 19.3

Lotsdistrikt 14.1, 59

Lotsdistriktschef 14.1

Lotsfördelning 14.1

Lotsplats/lotsutkik 14.1

Lotsskola 14.1

Luftbevakning 40.3, 49.2

Luftfartsverkets flygplatsförvaltning 42

Luftskyddsbyrå hos Överståthållarämbetet i Stockholm 5.5

Luftskyddschef 40.3

Luftskyddsnämnd kommunal 40.3

Luftvärnets skolor 47.4 (arméns skolor)

Luftvärnsregemente 47.3.3-4

Lyceum = Läroverk

Lånenämnd för ackords- och stödlåneärenden 18.5

Länsagronom 18.1

Länsantikvarie 5.4, 43.4

Länsarbetsnämnd 5.4, 16.3, 18.7, 23.3, 39.2

Länsarkitekt 5.4, 31.6

Länsarkiv 43.2

Länsbesiktningsman (bilar) 15.4

Länsbibliotek 22.3, 43.1

Länsblockmyndighet 39.2

Länsbostadsnämnd 5.4, 18.5, 31.5

Länsbrandinspektör 5.4, 40.2

Länscentral för pedagogiska hjälpmedel 19.7

Länsdetektiv 22.3, 24.3, 24.5

Länsfängelse 1.1, 2.1-2, 5.3

Länshyresnämnd 31.4

Länshäkte 2.1

Länsingenjör 5.4, 26.4

Länsjägmästare (vid skogsvårdsstyrelse) 12.3

Länskriminal 24.6

Länslasarett 5.3, 13.1, 22.3

Länsläkare 2.1, 5.4, 13.8, 22.3, 26.2

Länsman (kronolänsman) 1.1, 5.3, 24.1

Länsmuseum 22.3, 43.4

Länsnykterhetsnämnd 5.4, 38

Länspolischef 5.4, 15.6, 24.4, 24.6

Länspolismästare 24.6

Länsrätt 1.4, 3.2, 3.7, 5.4, 13.3

Länsskattemyndighet 3.2

Länsskatterätt 1.4, 3.2, 3.7, 5.4

Länsskogsbrandinspektör 40.2

Länsskolnämnd 5.4, 19.3, 19.7

Länsstyrelse 1.4, 3.2, 4.1, 4.3, 5.3, 9.2, 15.4-6, 16.1, 18.7, 19.7, 20.5, 25, 26.1, 32.5, 33.7, 38

Länsteater 22.3, 43.5

Länstrafik 22.3

Länstrafikgrupp (polisen) 15.6, 24.6

Länstrafikledare 15.6

Länsträdgårdsmästare 18.1

Länsveterinär 5.4, 26.2, 27.2

Länsviltnämnd 18.3

Länsvägnämnd 5.4, 15.5

Länsåklagare 24.4, 24.8

Lärarhögskola 19.9.A, 23.2, 23.5

Lärarinneseminarium 19.2, 19.9.C

Lärlingsskola 19.4

Lärlingsskolstyrelse kommunal 19.4

Läroanstalt för linjeofficerare m fl officersskolor (arméns skolor) 47.4

Läroverk 19.1; Försvarets läroverk och gymnasium 47.4 (arméns skolor)

Löne- och avtalsnämnd kommunal 44.2

Löne- och tjänstenämnd kommunal 44.2

Lönenämnd kommunal 44.2

Löntagarfond 16.3

Magistrat 1.2, 1.6, 3.2, 3.4, 3.6, 4.2, 5.3, 7.3, 14.6-7, 17.1, 21.3, 24.1, 25, 33.2

Mantalskommissarie 3.2, 7.3

Mantalskontor 3.2, 7.3

Mantalsnämnd i Stockholm 3.2, 7.3

Manufakturrätt se hallrätt

Marinbrigad 48.3, 48.3.1-2

Marindistrikt 48.1.1, 48.3, 48.6, 52

Marinens flyg 49

Marinens skolor 48.4

Marinkommando 1 48.1.2

Marinkommando 2 47.2, 48.1.4, 48.3, 48.6

Marinregemente 48.2.1

Marint bevakningsområde 48.1.4

Marint försvarsområde 48.3

Markegångsdeputerade 22.3

Markscheidern (i bergsbruk) 10.1

Maskiningenjör vid SJ 28.2

Materialprovningsanstalt 16.1

Materielförvaltning militär 46.4, 46.6

Medicinalfackskolan 47.4 (arméns skolor)

Medlingsnämnd i hyrestvister kommunal 31.4

Mejeribyrå 32.3

Mejeriproduktkontroll (runmärkning) 18.4

Mejeriskola 18.2

Mellanskola kommunal 19.1, 19.4

Mentalsjukhus 13.3, 22.3, 24.7

Mervärdesskatteenhet (=momsenhet) vid länsstyrelse 3.2, 5.4

Militärdistrikt , Arméns 47.1

Militärhäkte 2.1

Militärhögskola 47.4 (arméns skolor)

Militärkommando Gotlands 46.1, 46.7

Militärkommando (Västkustens) 47.2, 48.3.1-2

Militärområde 46.1, 46.6; arméns militärområde 46.1-7, 47.1-2, 48.3.1

Militärpolis 57

Miljöenhet vid länsstyrelse 5.4

Miljö- och hälsoskyddsnämnd kommunal 26.2

Mjölkdroppen 34.2

Mjölknämnd/byrå i Stockholm 32.3

Momsenhet vid länsstyrelse 3.2, 5.4

Motorbåtsflottilj 40.3

Municipalsamhälle 21.2

Municipalstyrelse 4.2, 21.2

Museinämnd kommunal 43.4

Musikhögskola/Musikkonservatorium 43.3

Musiknämnd kommunal 43.3

Mödrahem 34.1, 22.3

Mödrahjälpsnämnd 22.3, 34.2

Mödravårdscentral 22.3, 34.2

Nationalbeväring (Gotlands) 47.3.1, 53

Natthärbärgesnämnd i Göteborg kommunal 20.2

Nattvaktkommitté 24.1

Naturbruksgymnasium 12.4, 18.2, 22.3

Naturvårdsenhet vid länsstyrelse 5.4

Naturvårdssektion vid länsstyrelse 5.4, 26.4

Navigationsskola 14.7

Nederlag (tullen) 8.2

Nedre borgrätten vid Stockholms slott 1.6

Nomadskola 19.3

Notarius publicus 4.1

Nykterhetsnämnd kommunal 20.3, 38

Nyttjanderättsförvaltning (domänverket) 12.1

Näringspolitisk nämnd kommunal 16.3

Odlingsnämnd kommunal 18.3

Odlingsråd 18.3

Omsorgsnämnd/styrelse landstingskommunal 22.2, 23.1

Omsättningsskatteavdelning vid Gotlands länsstyrelse 3.5

Ordningsavdelning inom statspolisen 24.5

Ordningsnämnd kommunal, kyrklig 20.2

Ordningspolis 15.6, 24.1-2

Ordningsrätt i Eskilstuna 1.2

Ordonnanspolis 24.2

Ortsombud för statens bosättningslån 31.5

Ortsombud för Pensionsstyrelsen 35.1

Packhus/packhusinspektion 8.2

Pansarregemente 47.3.1

Pantlånekontor kommunalt 17.1

Parknämnd, Park- och idrottsnämnd kommunal 43.6

Passevolanskommissariat 55

Passmyndighet 25

Pastorat, pastoratskyrkoråd, pastoratsstämma 6.2

Pastorsämbete 7.1, 25

Pedagogi 19.1

Pensionsdelegation (försäkringskassa) 35.2

Pensionsnämnd kommunal 35.1

Pensionsstyrelsens ortsombud 35.1

Pensionärshemsnämnd kommunal 31.5

Personalnämnd kommunal 44.2

Personalnämnd = statens personalnämnds regionkontor 44.2

Personalprövningsnämnd (civilförsvar) 40.3

Personalvårdsnämndens distriktskontor 44.2

Pionjärförband 47.3.5 (=ingenjörförband)

Pionjärkompani 2.4

Planeringsavdelning vid länsstyrelse 5.4

Planeringsnämnd kommunal 31.3, 44.3

Planeringsråd 5.4, 22.2

Planeringssektion vid länsstyrelse 5.4

Planteringsnämnd kommunal Uppsala (=Parknämnd) 43.6

Polis 15.4, 15.6, 24, 37, 57

Polisarrest 2.1

Polisavdelning 24.3

Polisdistrikt 24.6

Polisdomare 24.1

Polisdomstol 1.2, 24.1

Polisfiskal 24.8

Polisförbund 24.5

Poliskammare 1.2, 24.1, 24.5, 25

Poliskollegium 24.5

Poliskommissarie 24.1

Polismästare 24.1

Polisnämnd kommunal 24.5-6

Polisskola 24.5

Polisstyrelse 24.6

Polisuppsyningsman 24.1

Politieinrättning (=bårhus) i Stockholm 24.7

Politiekollegium i Stockholm 4.4, 24.2

Pontonjärbataljon =ingenjörbataljon 47.3.5-6

Postanstalt 3.4, 28.1-2

Postdirektion 28.2

Postens diligenstrafik 28.1

Postkontor 28.1

Posträtt (post- och rådhusrätt) 1.2, 28.3

Postverkets regionkontor och lokalförvaltning 25, 28.1-2

Praktisk realskola 19.4

Premieringsnämnd (djur) 18.1, 27.4

Primärvårdsnämnd landstingskommunal 13.9

Priskontor 32.5

Prosteri 6.2

Provinsialdjurläkare 5.4, 27.2

Provinsialläkare 2.1, 5.4, 13.1, 13.6, 22.3, 24.7, 31.3, 34.1

Provningsanstalt 16.1

Prästmöte 6.5

Prövningskommitté 3.3, 3.7

Prövningsnämnd/ Prövningsnämndens kansli1.4, 3.2-3, 3.7, 5.4

Prövningsnämnd i bostadsförmedlingsärenden kommunal (Solna) 31.4

Prövnings- och träningsverkstad 39.2

Radioanstalt Försvarets 47.3.6

Radioområde inom televerket 30.2

Radiotelegrafstation 30.1

Rannsakningsfängelse 2.1

Ransoneringsenhet vid länsstyrelse 5.4, 32.5

Ranstadsverket 16.2

Rasp- och tukthus 2.4

Realskola 19.1-2, 19.4

Regemente se Förband och resp. vapenslag

Regementsförsamling 7.2

Regementskommissarie 5.5

Regionalt hälsoråd 13.6

Regional utvecklingsfond 16.3

Regionkansli (kriminalvård) 2.3, 37

Regionmusik 43.3

Regionplanenämnd 31.3

Regionsjukvårdsnämnd 13.9

Regionstyrelse för högskola 19.10

Regionåklagare 24.8

Rektorsområde kommunalt 19.4

Remontdepå 27.1, 56

Renhållningsnämnd/styrelse kommunal 26.3

Rennäringsenhet vid länsstyrelse 5.4

Repetitionsskola = fortsättningsskola 19.4

Reseinspektor vid tullverket 8.1

Resepostinspektör 28.1

Revir (skogsstaten) 12.1-2

Revisionsenhet vid länsstyrelse 3.2, 5.4

Ridande polis 22.3, 24.1-2

Ridskola 27.1

Riksanstalt (kriminalvården) 2.3

Riksarkiv 43.2

Riksbankens regionkontor 16.3

Rikscentral för pedagogiska hjälpmedel för handikappade 23.1

Riksinternatskola 19.1

Rikskonserter 43.3

Rikssjukhus =Karolinska 13.2

Rotemansarkiv (Stockholm) 7.3

Rotemansexpedition 20.3

Rotestyrelse inom fattigvårdsstyrelse kommunal 20.2

Rullföringsområde 7.4, 53.3

Rundradioområden 30.2

Rustkammare (Stockholm) 58.7(=Livrustkammaren)

Rådgivande nämnd för utskänkningsärenden 38

Rådhusrätt, rådstuvurätt 1.2, 1.5, 3.5, 4.2, 8.1-2, 14.3, 28.3, 37

Rådstuga, allmän 4.2-3, 21.3

Räddningshem/institut 33.2

Räddningsnämnd kommunal 40.2

Räjong (kriminalvården) 2.3

Rättsenhet vid länsstyrelse 3.2, 5.4

Rättshjälpsanstalt 22.3, 36

Rättshjälpsnämnd 36

Rättsläkarstation 24.7

Rättspsykiatrisk klinik 24.7

Salpetersjuderi 16.2

Saluhallsnämnd/styrelse kommunal 32.1, 32.5

Samarbetsnämnd kommunal 21.4

Sameskola 19.3

Sammanläggningsdelegerade kommunal 21.4

Samrealskola 19.1-2

Samvetsnämnd (fattigvård) 20.2

Sanatorium 13.4

Sappörbataljon =ingenjörbataljon 47.3.5

Scenskola 43.5

Sektion (vid universitet) 19.10

Seminarium (folkskole- flickskole- m m) 19.9

Seminarium för huslig utbildning 19.9.D

Serafimerlasarettet i Stockholm 13.2, 34.1

Serafimerordensgillet 13.1, 26.1

Servicenämnd kommunal 32.5, 44.3

Servitutsnämnd 12.3

Setting 1.1

Signaltrupper 47.3.6

SIHUS = Statens Institut för Högre Utbildning av Sjuksköterskor 13.10

Sinnessjukhus 13.3

Sinnesslöanstalt 23.5

SJ =Statens Järnvägar 29.1-2

Sjukgymnastutbildning 13.10

Sjukhem 13.2, 22.3

Sjukhus, sjukvårdsanstalt 13.1-5, 26.2

Sjukhusdirektion/styrelse 13.9, 26.2

Sjukkassa 34.2, 35.2

Sjuksköterskedistrikt 13.6

Sjuksköterskenämnd landstingskommunal 22.3

Sjuksköterskeskola 13.10

Sjukvårdsnämnd/styrelse kommunal eller landstingskommunal 13.6, 13.9, 22.2

Sjöarkiv, sjösänkningsarkiv 11.3

Sjöartilleriregemente 48.2.1

Sjöbefälsskola 14.7

Sjöbevakningscentral 8.4

Sjöfartsinspektion 14.6

Sjöförsäkringsöverrätt 14.3

Sjökrigsskola/högskola 48.4

Sjömansförmedling 14.2

Sjömanshus 4.2, 7.4, 14.2, 39.2, 53.5

Sjömanshusdirektion 14.2, 14.7

Sjömansnämnd 14.2

Sjömansregister 14.2

Sjömansskattenämnd/kontor (Göteborg) 3.5, 14.2

Sjörullföringsområde 7.4, 53.5

Sjörätt (Helsingborg) 8.2, 14.3

Sjösänkningsarkiv 18.3

Sjötrafikområde 14.1

Sjötullbevakningsinspektion, sjötullinspektion 8.2

Sjötullkammare 8.2

Sjötullrätt 3.5, 8.1-2

Sjövärnsflottilj 40.3

Skatteavdelningen vid länsstyrelse 3.2

Skatteförmedlingskassa i Göteborg 3.4

Skattemyndighet i länet 1.4, 3.2

Skattenämnd 3.3

Skeppsbyggeriinstitut 14.7, 16.2

Skeppsgossekompani 48.2.1

Skeppsgossekår 48.5

Skeppsgosseskola 14.7

Skeppsgård 48.2, 48.2.1-3

Skeppsmätare 8.2, 14.6

Skeppsmätningskontrollör 14.6

Skeppsprovningsanstalt 14.6

Skifferoljeverk Flottans 16.2

Skiftesgodemän 9.2

Skjutsstyrelse 15.2

Skogsallmänning 12.3

Skogsallmänningsnämnd kommunal 12.3

Skogsbrandstyrelse kommunal 12.3, 40.2

Skogshögskola 12.4

Skogsingenjör 12.2

Skogsinspektör 12.1-2, 39.1

Skogsinstitut 12.4, 19.1

Skogskommission 12.1

Skogsmästarskola 12.4

Skogsnämnd kommunal 12.3

Skogsskola 12.4

Skogsvårdskommitté kommunal 12.3

Skogsvårdsområde 12.2

Skogsvårdsstyrelse 12.2-3, 15.5, 18.7

Skogsyrkesinspektion 12.3, 39.1

Skola, allmän 19

Skola för scenutbildning 43.5

Skola för vuxna 19.6

Skolhem 23.1, 23.5, 33.2, 33.5

Skolkarehemmet i Stockholm 33.5

Skolköksseminarium 19.9.D, 34.3

Skolnämnd i Stockholm 19.7

Skolråd kyrkligt 6.1, 19.3, 33.5

Skolstyrelse kommunal 14.7, 19.1

Skolstyrelse kyrklig 6.1

Skorstensfejare 40.1

Skrå 16.1

Skult (Göteborg) 3.6, 24.8

Skyddad verkstad 22.3, 23.1

Skyddshem 2.3, 33.2, 33.5

Skyddskommitté 39.1, 44.3

Skyddskonsulent 37

Skyddsskola Försvarets 47.4

Skyddsvärnet 37

Skärgårdsflottan (Stockholm) 48.2.2

Skönhetsrådet (Stockholm) 43.4

Slakthusstyrelse 32.1, 32.5

Slakthus- och saluhallsstyrelse 32.1, 32.5

Slottsförsamling 7.2

Slottsrätt 1.6

Slottstillsyningsman (Vadstena) 31.6

Sluten anstalt (kriminalvård) 2.3

Slöjdlärarseminarium 19.9.F

Slöjdskola 19.9.F, 22.3

Smittskyddsläkare 26.2

Småskoleseminarium 19.9.B, 22.3

Smör- och ostprovning 18.4

Socialbyrå kommunal 20.3

Social centralnämnd kommunal 20.3

Social distriktsbyrå (Stockholm) komm. 20.3

Social distriktsnämnd kommunal 20.5

Socialförsäkringsnämnd 35.2

Socialhjälpsstyrelse (Stockholm) kommunal 20.5

Socialhygienisk nämnd landstingskommunal 22.2

Socialhögskola/institut 19.10, 20.6

Socialkonsulent 20.5, 33.7, 38

Socialnämnd kommunal 1.4, 20.3, 20.5, 32.5, 33.6 landstingskommunal 22.2

Socialpedagogiska institutet 20.6

Socialregisterförare kommunal 20.3

Socialsektion vid länsstyrelse 20.5

Socialvårdsbyrå kommunal 20.5

Socialvårdskonsulent 20.5, 33.7

Socialvårdsnämnd landstingskommunal 22.2

Sockenarrest 2.1

Sockenbibliotek 43.1

Sockenmagasin 6.1, 32.1

Sockennämnd 6.1, 13.9, 20.2, 21.1, 26.1

Sockenstämma 1.1, 5.3, 6.1, 16.1, 19.3, 20.2

Sockenting 1.1

Sockerbyrå 32.3

Sommarkoloni för barn 33.4

Sophiahemmets sjuksköterskeskola 13.10

Spannmålsbyrå 32.3

Spannmålslagerhus 32.4

Specialskola för blinda, döva och förståndshandikappade 23

Spinnhus (kronospinnhus) 2.1, 2.4, 16.2

Spritpolis 24.5

Sprängämnesinspektör 39.1

Spårvägsstyrelse 15.6

Spädbarnshem landstingskommunalt 22.3

Stab 46.2-6 (jfr Krigsarkivets inledning)

Stad 4

Stadens äldste = Borgerskapets äldste

Stadsarkitekt 4.3, 9.2, 31.2

Stadsarkiv 4.6, 43.2

Stadsdelsnämnd 20.5, 21.4

Stadsfiskal 3.6, 8.2, 24.1, 24.8

Stadsfogde 1.2, 3.4, 3.6

Stadsfullmäktige 3.3, 4.2-5, 5.6, 14.7, 15.5, 16.1, 19.7, 20.3, 26.2

Stadsfängelse 2.1

Stadshäkte 2.1

Stadsingenjör 4.3, 9.1-2

Stadskamrer 3.4, 4.3-4

Stadskassör 3.4

Stadskemist 26.2

Stadskollegium 4.3-4

Stadsläkare 13.6, 13.8-9, 24.7, 26.2, 34.1

Stadsnämnd i Stockholm 5.6, 6.1, 21.1

Stadsplanekontor 9.2

Stadsplanenämnd (Stockholm) kommunal 31.3

Stadsskola 19.1

Stadssoldat, stadsvakt 4.4, 24.2

Stadsstyrelse 4.2

Stadsveterinär 17.3, 26.2, 27.2

Statens institut för högre utbildning av sjuksköterskor (=SIHUS) 13.10

Statens personalnämnds regionkontor 44.2

Statens regionala och lokala hälsoråd 44.2

Statens skola o. gymnasium för vuxna 19.6

Station se Flottstation

Stationskrigsrätt 57

Statspolis 24.5

Statsstipendienämnd 45

Stift 6.5

Stifts- och landsbibliotek 43.1

Stiftsjägmästare 6.4-5

Stiftsnämnd 6.4-5, 18.5

Stiftssamfällighet 6.5

Stipendienämnd kommunal 43

Storbarnkammare 19.9.E, 33.3

Straffängelse 2.1

Straffskola 33.5

Strandridare 8.4

Studiemedelsnämnd 45

Studiestödsnämnd 45

Stuteri 27.1

Styrelse för fortsättningsskola 19.4

Styrelse för högre folkskola 19.4

Styrelse för länsstyrelse 5.4

Ståthållare 5.1, 5.6

Sundhetsbyrå vid koleraepidemi 26.2

Sundhetsinspektör/kommissarie 24.2, 26.2

Sundhetsnämnd kommunal 13.9, 26.2

Syskola 19.2

Systemaktiebolag 38

Säkerhetsanstalt (kriminalvård) 2.3

Säkerhetsnämnd vid kärnkraftverk 41

Särskild skolstyrelse 19.7

Särskola 22.3, 23.1, 23.5

Särskoleseminarium 23.5

Söndagsskola 19.4

Sötvattenlaboratorium (fiske) 11.3

Tandläkarhögskola/institut 13.7, 19.1

Tandpoliklinik 13.7

Tandsköterskeskola 13.7

Tandteknikerskola 13.7

Tandvårdsnämnd kommunal 13.7

Taxeringsenhet vid länsstyrelse 3.2, 5.4

Taxeringskommitté kommunal 3.3

Taxeringsnämnd 3.1, 3.3, 3.7

Taxeringssektion vid länsstyrelse 3.2, 3.4, 5.4

Teknisk elementarskola 19.8

Teknisk högskola 10, 16.1, 19.8, 43.4

Teknisk nämnd kommunal 15.2, 26.3, 41

Tekniska skolan i Stockholm 43.4

Teknisk skola (Tekn. aftonskola, fackskola, realskola, gymnasium, högskola) 19.8

Telefonstation 30.1

Telegrafstation 30.1

Teleområde 30.2

Teleskola 30.2

Televerkets regionkontor 30.2

Terminsavgiftsnämnd kommunal 22.3

Textilinstitut (Borås) 43.4

Tillsynsmyndighet i konkurser 3.6

Timmerman (militär polis o bödel) 57

Tingshusbyggnadsskyldige/styrelse 1.1, 31.1

Tingsrätt 1.1, 1.5, 3.6, 9.3

Tjänstenämnd kommunal 44.2

Tolkskola Försvarets 49.3

Tomtmätare 9.2

Torg 4.1

Torg- och saluhallsstyrelse kommunal 32.1

Torpedverkstad 58.7

Torrläggningsnämnd 18.3

Trafikflygarhögskola 42, 49.3

Trafikinspektör vid SJ 29.2

Trafiknämnd kommunal 15.2

Trafiknämnd statlig 15.6

Trafikpolis 24.2

Trafikråd, trafiksäkerhetskommitté kommunal 15.6

Trafiksäkerhetsverkets (TSV) regionala distrikt och lokalkontor 15.4

Transporthäkte 2.1

Treding 1.1

Tremannanämnd kommunal (fattigvård) 20.3

Trivialskola 19.1

Tryckfrihetsombud 24.9

Trädgårdsskola 18.2

Trängregemente 47.3.7

Tuberkulossjukhus/sjukstuga kommunal 26.2

Tukthus 2.1, 2.4, 16.2

Tullanstalt/avdelning/direktion/expedition 8.2

Tullfiskal 8.2, 24.8

Tullinspektion 8.1-2

Tullkammare 8.2, 14.6

Tullkriminal 8.2

Tullmålsdomstol 8.2

Tullregion 8.2

Tullrätt 1.2, 3.5, 8.2

Tullstation 8.2

Tvångsarbetsanstalt 2.4

Tvångsuppfostringsanstalt 33.5

Tvätteri landstingskommunalt o militärt 16.2, 58.2

Tvättinrättning kommunal 43.6

Tyganstalt 58.4, 58.7

Tygförvaltning 46.3

Tygmästareämbetet (Jönköping) 58.7

Tygstation 46.3, 58.4, 58.7

Tygtrupper 47.3.7, 47.3.9

Tygverkstad 58.7

Tygverkstadsförvaltning 46.5

Tågfärjesektion inom SJ 29.2

Underhållsregemente 46.4-6

Underståthållare (Stockholm) 5.6

Undervisningsnämnd vid universitet 19.10

Undervisningsverk i Stockholm 19.1

Ungdomsfängelse 33.8

Ungdomsgårdsstyrelse kommunal 33.6

Ungdomshem 33.5

Ungdomskoloni (fångvård) 33.8

Ungdomsnämnd kommunal 33.6

Ungdomsräjong (fångvård) 33.8

Ungdomsstyrelse (Stockholm) 33.6

Ungdomsvårdsskola 22.3, 33.2, 33.5

Universitet 17.3, 19.10

Uppbördsenhet vid länsstyrelse 3.2, 3.4, 5.4

Uppbördskammare (Stockholm) 4.4

Uppbördskontor under Överståthållaren i Stockholm 3.4, 5.6

Uppbördssektion vid länsstyrelse 3.2, 3.4, 5.4

Uppbördsverk 3.2, 3.4

Uppfostringsanstalt 23.5, 33.5

Upphandlingsnämnd kommunal 44.3

Upplysningsnämnd kommunal 43

Uppskattnings- och granskningsnämnd (Stockholm) 3.5

Upptagningshem landstingskommunalt 33.6

Utbildningsnämnd kommunal 22.2

Utbildningsnämnd vid högskola o. universitet 19.10

Utlandsförsamling inom Svenska Kyrkan 6.3

Utlänningsexpedition vid länsarbetsnämnd 39.2

Utmätningsman 3.6

Utredningsförråd militärt (Stockholm) 58.4, 58.7

Utskrivningsnämnd (psykisk sjukvård) 13.3

Uttagningsnämnd för hästar och traktorer kommunal 32.6

Valnämnd kommunal 5.3, 21.3; vid landsting 22.2

Vanföreanstalt 23.1, 23.6

Varuförmedlingsbyrå 32.3

Varvspolis militär 24.5, 57

Vatten- och avloppsnämnd kommunal 26.3

Vattendirektion kommunal 26.3

Vattendomstol, vattenöverdomstol 1.3, 11.4, 41

Vattenfallsverkets regionala och lokala enheter 41

Vattenledningsstyrelse kommunal 26.3

Vedbyrå vid kommunal livsmedelsnämnd 32.3

Vedgårdsstyrelse kommunal 32.3

Vedkontor 32.5

Verkstadsförvaltning militär 46.4-5

Verkstadsskola kommunal 19.4

Verkstyrelse kommunal 41

Verkstäder inom SJ 29.2

Veterinär 27.2

Veterinärinstitut 27.2

Vuxenutbildningsnämnd 45

Vuxengymnasium 19.6

Vårdanstalt för alkoholmissbrukare 38

Vårdanstalt för psykopater (kriminalvården) 2.3

Vårdcentral 13.6

Vårdgymnasium 13.10

Vårdhem 20.4, 22.2

Vårdhögskola landstingskommunal 13.7, 13.10, 22.3, 34.1

Väg- och vattenbyggnadsverkets distrikt 15.3

Vägdistrikt, väghållningsdistrikt 15.3

Vägförvaltning 15.5

Vägingenjör 15.3

Vägkonsulent 15.3

Vägnämnd kommunal 15.5

Vägstyrelse kommunal 15.3

Vägstämma 15.3

Vägsynenämnd 15.5

Vägverkets byggnadsdistrikt 15.3

Värderingsnämnd lokal 32.6

Värnpliktskontor 7.4, 53.4

Värnpliktslånenämnd 20.3

Värnskattenämnd 3.5

Vävskola 43.4

Växelundervisningsskola 19.3

Yrkesinspektion 10, 14.6, 24.8, 26.2, 39.1

Yrkesskola 13.10, 19.4, 19.6, 33.5

Yrkespedagogiskt institut 19.9.A

Yrkesskolenämnd/styrelse kommunal 19.4

Åkerbrukskoloni för vanartiga pojkar (Hall) 33.5

Åkerfogde 18.3

Åklagare 3.6, 24.8

Ålderdomshem 20.1-2

Ägodelningsrätt 1.5, 9.3, 18.3

Ägoskillnadsrätt 1.5, 9.3, 18.3

Äldsterådet se Borgerskapets äldste

Öppen anstalt (kriminalvård) 2.3

Öppen förskola 33.4

Öppenvård 22.3

Örlogsbas 48.1.3, 48.2.2-3, 48.4, 48.6

Örlogsdepå 48.2.2-48.2.4

Örlogsstation 48.2.1-4, 48.4

Örlogsvarv 16.2, 48. 2.1-3

Överexekutor 1.2, 3.5, 4.2

Överförmyndare 1.2, 21.3, 23.5, 33.2

Överjägmästare 12.1

Överkommendant i Stockholm 52

Överlantmätare 9.1

Överrätt (vid amiralitetet) 57

Övermasmästare 10.1

Överståthållareämbetet i Stockholm 2.1, 3.5-6, 4.1, 4.4, 5.6, 15.4, 24.1, 31.1

Övervakningsnämnd 1.2, 2.4, 37

Övervakningsdomstol 37

Övningsskola vid seminarium 19.9

Övre borgrätt vid Stockholms slott 1.6

 

Kategorier

1000000 Statliga arkiv
1103000 Accisrätter (lilla tullrätten) 1672-1811
1104000 Hallrätter 1739-1846
1105000 Kämnersrätter -1849
1106000 Magistrater -1964
1107000 Notarius Publicus -1964
1108000 Poliskammare -1964
1109000 Rådhusrätter -1970
1110000 Sjörätter
1111000 Sjötullrätter -1831
1112000 Stadens Äldste -(1862)
1113000 Överexekutor (stadsrätt) c1877-1964
1116000 Häradsrätter -1970
1117000 Inskrivningsdomare 1933-1971
1118000 Kommunalborgmästare
1119000 Stadsstyrelser
1120000 Ägodelningsrätter 1827-1970
1121000 Allmänna advokatbyråer 1973-
1122000 Avvittringsrätter

1123000

Bergsrätter med bergsting och gruvrätter
1124000 Birkerätter -1692
1125000 Brandkommissorialrätter
1126000 Expropriationsdomstolar 1948-1970
1127000 Försäkringsrätter 1979-1992
1131000 Gränstullrätter -c1933
1132000 Hovrätter 1614-
1134000 * Hyres- och arrendenämnder 1969-
1136000 Inskrivningsmyndigheter 1972-
1137000 Kammarrätter 1972-
1139000 Lagmansrätter -1849
1140000 Lagmansting (före 1862)
1141000 Landsting
1143000 Länsrätter 1979-
1145000 Ordningsrätter
1146000 Posträtter 1704-1836
1148000 Rättshjälpsnämnder 1973-1990
1150000 Slottsrätter 1681-
1152000 Tingsrätter 1971-
1155000 Tullrätter
1157000 Vattendomstolar 1919-1971
1159000 Judiciella, övriga statliga regionala och lokala
1161000 Distriktsåklagare 1965-
1162000 Landsfiskaler c1642-1917
1165000 Länsåklagaremyndigheter 1965-1985
1166000 * Polis och åklagare i städerna -1964
1167000 Regionåklagaremyndigheter 1985-
1168000 Stadsfiskaler -1964
1169000 Åklagare, övriga statliga regionala och lokala
1171000 Landsfiskaler 1918-1964
1173000 Landsfogdar 1918-1964
1175000 Lokala polisdistrikt 1965-
1176000 Lokala polisdistrikt, arbetsgrupper 1965-
1178000 Länsdetektiver
1179000 Länskriminal
1181000 Polisavdelningar -1964
1182000 Polisuppsyningsmän
1183000 Spritpolisen -1938
1184000 Statspolisen. Kriminalavdelningen 1933-1964
1185000 Statspolisen. Ordningsavdelningen 1933-1964
1189000 * Poliser, övriga statliga regionala och lokala
1191000 Eftervårdskonsulenter
1192000 Allmänna arbetskompanier 1804-1842
1193000 Frivårdsmyndigheter
1194000 * Häkten
1195000 Häradshäkten -1906
1196000 Kriminalvårdsanstalter
1201000 Lokalanstalter
1203000 Regionkanslier 1991-
1204000 * Regionkanslier (ej egna mynd.) -1990
1206000 Riksanstalter
1209000 Övervakningsnämnder 1965-
1219000 Kriminalvårdsorgan, övriga regionala
1221000 * Distriktstullkammare
1222000 Gränstullkammare
1225000 Lanttullkammare
1227000 * Tullavdelningar
1228000 Tullkammare
1230000 Tullregioner
1231000 Tullstationer
1239000 Tullmyndigheter, övriga regionala och lokala
1241000 Landskanslier (odelade) 1635-1952
1242000 Landskontor (odelade) 1635-1957
1245000 Allmänna sektioner (I) 1953-1971
1246000 Socialsektioner (II) 1953-1971
1247000 Planeringssektioner (III) 1953-1971
1248000 Civilförsvarssektioner (IV) 1953-1971
1249000 Försörjningssektioner (V)) 1953-c1962
1251000 Naturvårdssektioner (VI) c1967-1971
1253000 Kameralsektioner (X) 1958-1971
1254000 Prövningsnämnders kanslier (XI) 1958-1971
1255000 Taxeringssektioner (XII) 1958-1971
1256000 Uppbördssektioner (XIII) 1968-1971
1257000 Datasektioner (XIV) 1966-1971
1260000 | Styrelsen 1971-c1988
1261000 Planeringsavdelningar utom 1971-1986 försvarsenhet (11)
1262000 Försvarsenheter (12) 1971-c1988
1263000 Rättsenheter (31) 1971-1979
1266000 Allmänna enheter (32) 1971-c1988
1267000 Länsrätter (33) 1971-1979
1268000 Länspolischefers expedition (V,41) 1965-c1988
1269000 Administrativa enheter (51) 1971-c1988
1271000 Taxeringsenheter (21) 1971-1986
1272000 Revisionsenheter (22) 1971-1986
1273000 Mervärdesskatteenheter (23) 1969-1986
1274000 Uppbördsenheter (24) 1971-1986
1275000 Dataenheter (25) 1971-1986
1276000 Besvärsenheter (26) 1979-1986
1277000 Skatteavdelningars kansli (29) 1979-1986
1280000 Länsstyrelser (1 arkivbildare) c1988-
1289000 Landsstaten 1240-
1291000 Häradsskrivare -1966
1292000 * Kronofjärdingsmän -1917
1293000 Kronofogdar -1917
1294000 Kronofogdemyndigheter 1965-1988
1295000 Kronolänsmän -1917
1296000 Lappfogdar
1297000 Lokala skattemyndigheter 1967-1987
1299000 Landsstaten, övriga
1301000 AMU-center c1952-1985
1302000 Bergsskolor
1304000 Dövstumskolor
1305000 Folkskoleinspektörer 1861-1958
1308000 Högskolor med regionstyrelser
1309000 Kolarskolor
1310000 Kursstyrelser för AMU-utbildningar 1962-1985
1311000 Körskolor
1313000 Länsskolnämnder 1952-1991
1314000 Lärarhögskolor 1968-
1316000 Läroverk -c1968
1317000 Navigationsskolor
1318000 Realskolor 1905-c1968
1319000 Ridskolor
1320000 Sjöbefälskolor -c1968
1321000 Skogsskolor
1322000 Seminarier (för-, små- och folk- skoleseminarier)
1323000 Sameskolor
1325000 Specialskolor för blinda
1326000 Specialskolor för döva
1327000 Statens skola för vuxna
1328000 Ungdomsvårdsskolor
1339000 Undervisning, övriga statliga, regionala och lokala
1341000 * Allm. försäkringskassor. Centralkontor1962-
1342000 * Allm. försäkringskassor. Lokalkontor 1962-
1343000 Barnavårdsassistenter c1938-1959
1344000 Barnavårdskonsulenter 1959-1976
1345000 Beslutsnämnder 1968-1986
1346000 Fattigvårdskonsulenter 1919-1970
1350000 Länsläkare 1962-1981
1351000 Länsnykterhetsnämnder 1939-1981
1352000 Mödrahjälpsnämnder 1937-1963
1353000 Provinsialläkare -1962
1354000 Provinsialläkare, 1:e 1890-1961
1355000 * Regionala hälsoråd
1356000 Rättsläkarstationer 1945-
1358000 Rättspsykiatriska kliniker
1360000 Sjukhus, statliga
1362000 Sjömanshus 1748-1969
1363000 Socialkonsulenter 1971-1981
1364000 Socialvårdskonsulenter 1945-1976
1365000 Vårdanstalt för alkoholmissbrukare
1369000 Sociala myndigheter, övriga statliga
1371000 AMU-myndigheter i länen 1986-
1372000 * AMU-utbildningsenheter 1986
1373000 Arbetsförmedlingsdistrikt 1976-1986
1374000 Arbetsförmedlingskontor 1987-
1375000 Arbetsmarknadsinstitut 1980-
1376000 Arbetsmiljöfonder 1990-
1378000 Yrkesinspektioner 1890-
1379000 Arbetsmarknadsmyndigheter, övriga regionala och lokala
1381000 Besiktningsveterinärer
1382000 Distriktsveterinärer 1934-
1383000 Domänintendenter
1384000 Domänverkets regionkontor
1385000 Fiskenämnder 1977-1991
1386000 Fiskeriintendenter c1905-1950
1387000 Fiskevärderingsnämnder 1951-1977
1388000 Hingstdepåer
1389000 Jordbrukskommissioner 1917-1948
1390000 Jägmästare (revir) 1869-
1391000 Lantbruksnämnder 1948-1991
1392000 Odlingsråd 1918-1922
1393000 Länsveterinärer c1877-1982
1394000 Skogsinspektörsdistrikt 1869-
1395000 Skogsvårdsstyrelser (1905)-
1396000 Överjägmästare (i länen) -1869
1397000 * Skogsvårdsförvaltningar
1399000 Övriga inom jord och skog, regionala och lokala
1401000 Bergmästaredistrikt
1402000 Bergsfogdar
1409000 Bergsstaten, övriga regionala och lokala
1411000 Fartygsinspektionens distriktskontor -1988
1412000 Sjöfartsverkets inspektionsområden 1988-
1413000 Sjötrafikområden 1988-
1414000 Skeppsmätningskontrollör
1419000 Sjöfartsverket, övriga regionala och lokala inom
1420000 Fyrplatser
1421000 Lotsdistrikt 1827-
1422000 Lotsdistrikt 1905-1988
1423000 Lotsdistriktschefsexp 1800t
1424000 Lotsfördelningar 1881-1904
1425000 Lotsfördelningar
1426000 Lotsplatser
1431000 Luftfartsverket flygplatser
1433000 Luftfartsverket, övriga regionala
1441000 Postverkets områdespostkontor
1442000 Postkontor
1443000 Postverkets regionkontor
1449000 Postverket, övriga regionala
1452000 Vägförvaltningar 1944-
1453000 Väghållningsdistrikt
1454000 Vägverkets byggnadsdistrikt 1968-
1455000 Vägverket, övriga regionala och lokala
1456000 SJs baningenjörer
1457000 SJs trafikinspektörer
1459000 SJs övriga regionala
1461000 Teleområden
1469000 Televerket, övriga regionala
1471000 Statens Bilinspektion, lokal org.
1473000 TSVs distrikt 1968-
1474000 TSVs lokalkontor 1968-1983
1489000 Vattenfall, regionala och lokala
1501000 Länsvägnämnder 1944-1991
1502000 Kraftverk
1509000 Kommunikation, övriga
1511000 Kronofogdemyndigheter i länen 1988-
1512000 Kronokamrerare (uppbördsverk) 1947-1966
1513000 Lokala skattemyndigheter 1988-1990
1514000 Länsskattemyndigheter 1987-1990
1515000 Skattemyndigheter i länen 1991-
1516000 Stadsfogdar 1879-1964
1521000 Auktionskammare
1523000 Brödbyråer 1917
1524000 Civilförsvarschefer
1525000 Distrikts- och länsingenjörer 1945-1967
1527000 Egnahemsnämnder -1948
1529000 Elinspektioner
1531000 Expropriationsnämnder
1533000 Fastighetsbildningsmyndigheter 1974-
1535000 Fastighetsregistermyndigheter
1537000 Förenade fabriksverkens dotterbolag
1538000 Guvernör/generalguvernör
1539000 Konkursförvaltare
1541000 Kristidsstyrelser: kansli 1939-1945
1542000 Kristidsstyrelser: bränslekontor
1543000 Kristidsstyrelser: kontrollbyråer
1544000 Kristidsstyrelser: priskontor
1549000 Kyrkobokföringsinspektörer (RSV) -1991
1551000 Lager- och fryshus
1553000 Landsarkiv 1898-
1554000 Lantmätare, övriga
1555000 Livsmedelsstyrelser 1916-1919
1556000 Lokala säkerhetsnämnder 1981- vid kärnkraftsverken
1557000 Lånenämnder för ackords- och stöd låneärenden
1558000 Luftskyddschefer
1559000 Länsarkitekter c1926-1971
1561000 Länsarkiv
1562000 Länsbostadsnämnder
1563000 Länsbrandinspektörer 1945-c1974
1564000 Länsingenjörer
1565000 Provningsanstalter
1566000 Löntagarfonder
1567000 Regionala utvecklingsfonder
1569000 Regionmusik 1971-
1571000 Riksbankens regionala organ 1901-1985
1573000 Statens Personalnämnds regionkontor 1975-1979
1575000 Statsstipendienämnder 1939-1964
1577000 Studiemedelsnämnder 1964-1991
1581000 Studiestödsnämnder 1991-
1582000 Ståthållare (före länsstyrelser)
1583000 Tryckfrihetsombud
1585000 Vuxenutbildningsnämnder 1977-1992
1587000 Överlantmätaremyndigheter 1974-
1599000 Övriga statliga regional och lokala myndigheter
2000000 Kommunala arkiv
3000000 Tekniskt arbete
3010000 Kemiskt och fysikaliskt arbete, laboratoriearbete
3020000 Biologiskt arbete
3030000 Pedagogiskt arbete
3040000 Religiöst arbete
3050000 Juridiskt arbete
3060000 Litterärt och journalistiskt arbete
3070000 Konstnärligt arbete
3090000 Övriga yrkesgrupperinom området
3100000 * Hälso- och sjukvårdsarbete
3110000 Rörelse- och arbetsterapiarbete
3120000 * Tandvårdsarbete
3130000 Apoteksarbete
3140000 Veterinärarbete
3150000 * Socialt arbete
3160000 Miljö- och skyddsarbete
3190000 Övriga yrkesgrupper inom området
3200000 Samhällsadministrativt arbete
3210000 Företagsadministrativt arbete
3220000 Personalarbete
3230000 Redovisningsarbete
3240000 Sekreterar- och maskinskrivningsarbete
3250000 ADB-arbete m m
3260000 Övrigt administrativt, kameralt och kontorstekniskt arbete
3270000 Reklamarbete, försäljning av egendom och tjänster
3280000 Inköpsarbete, varuförsäljning
3290000 Övrigt kommersiellt arbete
3300000 Jordbruks-, trädgårds- och skogsbruksledning
3310000 Jordbruks- och trädgårdsarbete, djurskötsel
3320000 Viltvård och jakt
3330000 Fiskeriarbete +
3340000 Skogsarbete +
3350000 Gruv- och stenbrytnings- och petroleumutvinningsarbete +
3400000 Transport- och kommunikationsarbete
3500000 Textilarbete, sömnadsarbete, sko- och lädervaruarbete
3510000 Stål-, metall-, gjuteri-, verkstads-, och byggnadsmetallarbete
3520000 Finmekaniskt arbete
3530000 Elektroarbete
3540000 Trävaruarbete, målningsarbete, bygg- och anläggningsarbete
3550000 Grafiskt arbete
3560000 Glas-, keramik- och tegelarbete
3570000 Livsmedels- och tobaksarbete
3580000 Kemiskt processarbete
3590000 Övriga yrkesgrupper inom området
3600000 Servicearbete
3710000 Militärt arbete +
3720000 Studerande
3790000 Övriga inom grupp 37
3800000 Kungliga
3810000 Adel
3820000 Politiker
3890000 Övriga inom grupp 38
3899000 Ej klassificerade personarkiv
3900000 Släktarkiv
4000000 Gårdsarkiv
5000000 Byarkiv
6100000 Politiska föreningar
6200000 Fackliga föreningar
6300000 Religiösa föreningar
6400000 Nykterhetsföreningar
6500000 Kulturella föreningar
6600000 Idrottsföreningar
6700000 Ekonomiska föreningar
6900000 Övriga föreningar
6999000 Ej klassificerade föreningasarkiv
7100000 Lantbruk och fiske, ospecificerat
7110000 Jordbruk och jakt
7120000 Skogsbruk
7130000 Fiske och fiskevård
7200000 Utvinnings- och tillverkningsindustri, ospecificerat
7210000 Gruvor och mineralutvinningsindustri
7220000 Livsmedels-, dryckesvaru- och tobaksindustri
7230000 Processindustri
7240000 Verkstadsindustri
7250000 Formvaruindustri
7300000 Energi-, vatten- och avloppsverk
7400000 Byggindustri
7500000 Handel och kommunikation, ospecificerat
7510000 Handel
7520000 Transport- och lagringsföretag
7530000 Post- och telekommunikationsföretag
7600000 Finans-, utvecklings- och företagstjänster, ospecificerade
7610000 Finans- och försäkringsbolag
7620000 Forskning, konsulter
7630000 Fastighetbolag och fastighetsförvaltare
7700000 Personliga, sociala och kulturella tjänster, ospecificerade
7710000 Utbildning
7720000 Media, reklam, kultur
7730000 Vård (hälso- och sjukvård, socialtjänst)
7740000 Hotell och resturanger
7750000 Sport, rekreation och andra tjänster
7999000 Ej klassificerade företagsarkiv
9100000 Stiftelsearkiv
9200000 Skråarkiv
9900000 Övriga arkiv, ospecificerade
9999000 Ej klassificerade arkiv
Editering för HTML: Ralph Haglund, senaste ändring 2006.04.05