INNEHÅLLSFÖRTECKNING

 

Inledning till historik för civila lokala och regionala myndigheter

 1. Allmänna domstolar
  1. Brott och tvister på landet
  2. Brott och tvister i staden
  3. Hovrätt
  4. Förvaltnings- och skattedomstolar
  5. Domstolar för jord och fast egendom: ägodelning, expropriation, inskrivning
  6. Specialdomstolar: borgrätt, slottsrätt, kommissorialrätt, hallrätt
 2. Fängelse och tvångsarbete
  1. Häkte och fängelse
  2. Från rannsaknings- och bötesfängelse till fångvård
  3. Fångvårdsanstalter
  4. Tvångsarbete: tukthus, fästning, spinnhus, arbetshus, korrektionsinrättning, straffängelse, arbetskompani, kronoarbetskår, tvångsarbetsanstalt, arbetshem
 3. Skattskrivning, skatteuppbörd, indrivning, lagprövning
  1. Det gamla skattesystemet
  2. Skattskrivning
  3. Taxering
  4. Uppbörd
  5. Specialmyndigheter inom skatteområdet
  6. Indrivning och exekution
  7. Skattemål och överklagad taxering
 4. Stadens styrelse och förvaltning
  1. Stadens kännetecken
  2. Magistrat och stadsstyrelse under statlig kontroll
  3. Kommunal stadsstyrelse
  4. Stockholms stadsstyrelse
  5. Borgerskapets egna förvaltningsorgan
  6. Vad innefattas i begreppet stadsarkiv?
 5. Län, landshövding, landsstat
  1. Slottslän, fogdelän, ståthållare
  2. Guvernör och generalguvernör
  3. Landshövding, länsstyrelse och landsstat
  4. Länsförvaltningens nya uppgifter och arkivbildare från 1877
  5. Överståthållarämbetet i Stockholm 1635-1967
 6. Statskyrkan
  1. Socknens organ före 1863
  2. Lokal kyrklig organisation från 1863
  3. Prosterier och kontrakt
  4. Domkyrkor och boställen
  5. Stift och domkapitel
 7. Folkbokföring
  1. Kyrkobokföring
  2. Svenska specialförsamlingar
  3. Utlandsförsamlingar inom svenska kyrkan
  4. Folkbokföring för skatteändamål
  5. Registrering av sjömän och värnpliktiga
 8. Tull, gräns- och kustbevakning
  1. Lilla och Stora tullen
  2. Tullkammare m fl lokala tullmyndigheter
  3. Gränsbevakning
  4. Kustbevakning
 9. Fastighetsregistrering och fastighetsbildning
  1. Lantmäteriet
  2. Stadens tomter
  3. Registrering av fastighetsägare; uppbud och inskrivning
 10. Bergsbruk
  1. Befattningshavare och skolor
  2. Domstolar - 1853
  3. Bergslagsdistrikten
 11. Fiske och vattenbruk
  1. Från gamla regleringar till nya
  2. Fiskeriintendenter
  3. Fiskenämnder
  4. Övriga myndigheter inom fiske och vattenbruk
 12. Skogsbruk, skogsvård och jakt
  1. Kronans/statens skog: från skogskommissioner till Domänverk
  2. Förhållanden i Norrland
  3. Enskild skog, kommunal skogsvård m m
  4. Utbildning för skogsyrken
 13. Sjuk- och hälsovård, tandvård
  1. Från hospital till länslasarett
  2. Utvecklingen av sluten kroppsjukvård från 1863
  3. Psykiskt sjuka: från hospital till öppenvård och gruppboende
  4. Epidemisjukvård: från kommun till landsting
  5. Barnsjukhus i storstäderna
  6. Öppenvård/primärvård: från provinsialläkare till distriktssjuksköterskor
  7. Tandvård, en uppgift för landsting och kommun
  8. Statlig tillsyn: från Serafimerorden till Socialstyrelse
  9. Beslutande organ inom kommun och landsting
  10. Utbildning för sjukvård
 14. Sjöfart och vattenkommunikationer
  1. Lots- och fyrstaten: från militära lotsdistrikt till civila sjötrafikområden
  2. Sjömän
  3. Dispaschör
  4. Kanaler
  5. Hamnar
  6. Statens skeppsmätning och fartygskontroll
  7. Utbildning av sjöbefäl m fl
 15. Vägar, gator, broar, kommunikationer och transporter
  1. Allmänna vägar och broar
  2. Stadens och kommunens gator
  3. Mot statliga vägmyndigheter på 1930-talet
  4. Motorfordon medför fler statliga myndigheter
  5. Kommunalt inflytande: vägnämnd, länsvägnämnd, vägsynenämnd
  6. Lokala trafikorgan
 16. Tillverkning, kontroll och industristöd
  1. Kontroll av tillverkning
  2. Tillverkning i offentlig regi
  3. Stöd till företagande
 17. Handel
  1. Auktionskammare och pantlånekontor
  2. Handels- och ekonomiundervisning
  3. Reglering och kontroll
 18. Lantbruk och trädgårdsskötsel
  1. Hushållningssällskap
  2. Utbildning: från lantbruksskola till naturbruksgymnasium
  3. Markindelning, markanvändning
  4. Kontrollfunktioner
  5. Finansiering av egnahem 1904-48
  6. Arrenden
  7. Lantbruksnämnd
 19. Allmän skola
  1. Inledning
  2. Läroverk och gymnasium
  3. Flickskola
  4. Folkskola
  5. Efter folkskolan
  6. Folkhögskola
  7. Vuxenundervisning från 1960-talet
  8. Statlig och kommunal styrning av skolväsendet
  9. Teknisk utbildning
  10. Lärarutbildning
   1. Från folkskoleseminarium till lärarhögskola
   2. Småskoleseminarier
   3. Flickskoleseminarier
   4. Seminarier för huslig utbildning
   5. Förskoleseminarier
   6. Slöjdlärarutbildning
  11. Universitet och högskola
 20. Fattigvård och socialtjänst
  1. Från hospital till fattigstuga
  2. Fattigvårdslagar 1788-1918
  3. Fattigvård blir socialhjälp
  4. Försörjningsinrättningar och arbetshem/arbetshus
  5. Statlig kontroll
  6. Utbildning
 21. Kommun
  1. Framväxten av borgerlig kommun
  2. Köping och municipalsamhälle
  3. Kommunala arkivbildare
  4. Nya kommunala indelningar
 22. Landsting
  1. Historik
  2. Landstingens utveckling och arkiv
  3. Landstingens verksamhetsområden
 23. Omsorg för handikappade
  1. Från hospital till habilitering
  2. Dövundervisning
  3. Dövstumkonsulenter och dövstumpräster
  4. Blindundervisning
  5. Skolor för utvecklingsstörda och flerhandikappade
  6. Epileptikerskola och vanföreanstalt
 24. Polis, åklagare och tryckfrihetsombud
  1. Polisen i staden
  2. Polisen i Stockholm, Göteborg, Malmö
  3. Polisen på landet
  4. Landsfiskal och landsfogde 1918-1964
  5. Polislagen 1925
  6. Polisen förstatligas
  7. Specialmyndigheter för offer och förövare
  8. Åklagare
  9. Tryckfrihetsombud
 25. Kontroll av resande, in- och utflyttning
 26. Hälso- och miljöskydd
  1. Karantän
  2. Kommunal hälsovård
  3. Kommunal renhållning
  4. Statlig kontroll
 27. Djur
  1. Hästavel m m
  2. Djurvård - veterinärer
  3. Karantän
  4. Premiering av nötboskap och hästar
  5. Hundskola och brevduvor
 28. Posten
  1. Historik
  2. Postverkets organisation
  3. Posträtter
 29. Järnvägen
  1. Historik
  2. SJ:s regionala och lokala organisation
 30. Telegraf, telefon och radiosändning
  1. Historik
  2. Televerkets organisation
 31. Byggnader och bostäder
  1. Kronans slott och fästningar; soldatinkvartering
  2. Bestämmelser om byggnader före 1875
  3. Byggnadsstadgan från 1874
  4. Reglering av bostäder och hyror: bostadsinspektion, hyresnämnd, bostadsförmedling
  5. Finansiering av bostäder
  6. Senare förvaltning av kommunala och statliga byggnader
 32. Försörjning med varor och i kristid
  1. Spannmålsförsörjning: krono- och sockenmagasin
  2. Stadens torg
  3. Första världskrigets ransoneringsförsök: livsmedelsnämnd m m
  4. Statliga lagerhus i mellankrigstid
  5. Andra världskrigets ransonering: kristidsnämnd m m
  6. Militär försörjning och värnpliktigas familjer
 33. Barn och ungdom
  1. Barnhus
  2. Barn - ungdom; myndighet - förmyndare
  3. Barntillsyn: från barnkrubba till daghem
  4. Barnträdgård, barnkoloni och barnbespisning i skolan
  5. Tvångsuppfostran
  6. Från barnavårdsnämnd till nämnd för barn- och ungdomsverksamhet
  7. Statlig kontroll från 1920-talet
  8. Ungdomsfängelse 1938-1980
 34. Mödra- och familjestöd
  1. Barnmorskor
  2. Mödrautbildning, barnavårdscentraler och mödrahjälp
  3. Kommunal husmorshjälp och konsumentvägledning; familjestöd
  4. Från hushållsskola för flickor till hemkunskap för alla
 35. Pension och försäkring
  1. Pension
  2. Från sjukkassa med statsbidrag till allmän försäkringskassa
 36. Rättshjälp: från fattigsakförare till allmän advokatbyrå
 37. Övervakning och frivård av villkorligt dömda och frigivna
 38. Nykterhet
 39. Arbetsmiljö och arbetsmarknad
  1. Från yrkesinspektion till arbetsmiljöfond
  2. Arbetsförmedling och statlig arbetsmarknadspolitik
  3. Kommunala organ mot arbetslöshet
  4. Arbetsmarknadsutbildning
 40. Brand- och civilförsvar
  1. Brandförsvar, en gammal stadsföreteelse
  2. Från brandstadga till lokal plan för räddningstjänst
  3. Civilförsvar och frivilligt försvar
 41. Energi: från kvarnar till kärnkraft
 42. Luftfart
 43. Kultur, idrott och fritid
  1. Bibliotek
  2. Arkiv
  3. Musik
  4. Konst, arkitektur, konsthantverk, museer och fornminnen
  5. Teater
  6. Idrott och fritid i övrigt
 44. Internadministration och service
  1. Arbetsfred: statliga förlikningsmän
  2. Löne- och personalnämnder
  3. Övriga organ för intern service
 45. Studiestöd

 

46-61. FÖRSVARETS REGIONALA OCH LOKALA ARKIVBILDARE
av Anders Degerström, Lars Ericson och Ulf Söderberg - Introduktion

 1. FÖRSVARSMAKTENS GEMENSAMMA REGIONALA ENHETER
  1. Militärområden
  2. Intendenturförvaltningar
  3. Tygförvaltningar
  4. Materielförvaltningar
  5. Verkstadsförvaltningar
  6. Underhållsregementen
  7. Byggnadskontor
  8. Byggnadsområden
 2. ARMÈN
  1. Militärområden
  2. Försvarsområden
  3. Förband
   1. Infanteri och pansar
   2. Kavalleri
   3. Artilleri
   4. Luftvärn
   5. Ingenjörtrupper
   6. Signaltrupper
   7. Trängtrupper
   8. Intendenturtrupper
   9. Tygtrupper
   10. Arméflyget
  4. Skolor

 3. MARINEN
  1. Regionala enheter
   1. Marindistrikt
   2. Marinkommandon (1)
   3. Örlogsbaser
   4. Marinkommandon (2)
   5. Marina bevakningsområden
  2. Flottans lokala verksamhet
   1. Karlskrona
   2. Stockholm
   3. Göteborg
   4. Övrigt
  3. Kustartilleriet
   1. Kustartilleriförsvar
   2. Kustartilleriförband
  4. Marinens skolor
  5. Skeppsgossekåren
  6. Marina helikopterförband
 4. FLYGVAPNET
  1. Flygeskadrar
  2. Flygbasområden
  3. Förband och skolor
 5. FORTIFIKATIONENS REGIONALA ENHETER
 6. FÄSTNINGAR
 7. KOMMENDANTER OCH INFANTERIBEFÄLHAVARE
 8. INSKRIVNINGSVÄSENDET
  1. Perioden 1812‑1885
  2. Perioden 1886‑1901
  3. Perioden 1902‑1969
  4. Perioden 1969‑1995
  5. Sjörullföringsområden 1902‑1942
 9. SJUKHUS
 10. PASSEVOLANSKOMMISSARIAT
 11. REMONTVÄSENDET
 12. RÄTTSVÅRDEN
 13. FABRIKER OCH FÖRRÅD
  1. Ammunitionsfabriker
  2. Tvätt‑ och reparationsanstalter
  3. Ammunitionsförrådsgrupper
  4. Arméns centralmagasin
  5. Krigsmaterielverkets ammunitionsförråd
  6. Krigsmaterielverkets lokalförvaltningar
  7. Krigsmaterielverkets verktygsförråd
 14. LOTSVÄSENDET
 15. KUSTBEVAKNINGEN
 16. CIVILOMRÅDEN

Litteratur till olika kapitel

Sakregister

Editering för HTML: Ralph Haglund, juni 2005